BAZAT E ELEKTROTEKNIKES PDF

.

Author:Grogis Kigor
Country:Hungary
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):23 December 2019
Pages:148
PDF File Size:3.89 Mb
ePub File Size:18.2 Mb
ISBN:133-8-22063-868-9
Downloads:32831
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FausidaKodi Emertimi i lendes Titullari i lendes Kredite 1. Luzi, M. Mullaj 6 1. Tabaku, Prof. Bokshi A. Nasi 9 1. Theodhori Dr. Londo, Prof. Bidaj 12 2. Emil Lamani 6 2. Shtjefni 6 2. Bushati, Prof. Dersha 12 2. Korbi, Dr. Kodi Emertimi i lendes Titullari i lendes Kredite 3. Gjonaj Prof. Alcani, A. Decolli 9 3. Impiante termoteknike 2. Programi: Numrat reale. Funksionet e nje variabli reale.

Limitet dhe vazhdueshmeria. Derivati dhe diferencialet. Derivati sucesiv dhe formula e Taylor. Integrimi i funksioneve me nje variabel real. Numrat kompleks. Serite numerike dhe serite e funksioneve, serite e fuqise, serite e Taylor.

Funksionet me shume variabla vazhdueshmeria, derivueshmeria, diferenicalet, ekstremet e lira per funksionet me shume variabla. Integralet e dyfishta. Kurbat dhe integralet e vijes. Ekuacionet diferenciale lineare dhe jo lineare. Format diferenciale. Literatura 1. Jorgo Malita 2. Versione semplificata. Liguori, Napoli 4. Programi Algjebra lineare. Relacionet dhe aplikacione.

Struktura algjebrike. Grupet dhe fushat. Operacionet me matrica. Percaktori i nje matrice kuadratike dhe vetite relative. Matricat e pakthyeshme. Matricat ortogonale. Rangu i nje matrice dhe vetite relative.

Ekuacionet dhe sistemet e ekuacioneve lineare. Sistemi i Cramer. Sistemet homogjene dhe vetite relative. Metoda e Gauss. Percaktimi i hapesires vektoriale. Varesia dhe pavaresia lineare. Bazat dhe dimensioni. Aplikime lienare. Nukli dhe shembellimi.

Matricat shoqeruese te nje aplikacioni linear mes hapesirave me dimension te fundem. Autovlerat dhe autovektoret e nje endomorfizmi. Endomorfizmat e diagnolizuar. Gjeometria analitike ne plan. Sistemet e referimit kartezian paraqitja e rrjetes.

Kendet mes dy rrjetave. Siperfaqja e nje trekendeshi. Ndryshimet e sistemeve kartezian ortogonal te referimit. Koordinatat polare. Kurbat dhe vendet gjeometrike. Konet ne formen kanonike. Gjeometria analitike e hapesires. Sistemet e referimit kartezian. Paraqitja e planit. Paralelizmi ndermjet planeve.. Sferat dhe rrathet. Konet dhe cilindrat. Siperfaqet e rrotullimit.

Programi: Ligjet dhe konceptet themelore. Moli dhe formulat kimike. Struktura atomike, tavolina periodike dhe lidhjet kimike. Nomenklatura dhe reaksionet kimike. Ligjet e gazeve. Tretesirat dhe vetite. Elementet e ekuilibrit te sistemeve homogjene. Vleresime mbi pH e tretesirave te holluara. Vleresime per elektrokimine: baterite dhe elektroliza. Tekste te keshilluara 1. Programi: Kinematika : Njesite e matjes.

Perdoimi i llogaritjes vektoriale. Levizja njepermasore: shpejtesia dhe nxitimi. Levizja ne tre dimensione. Shpejtesia dhe nxitimi kendor. Levizja rrotulluese uniforme dhe e ndryshme. Dinamika e pikes materiale : Ligjet e dinamikes. Aplikacionet e ligjeve te Newton: ferkimi, forca elastike, forca e rendeses. Dinamika e sistemeve te pikave materiale dhe e trupit te ngurte. Qendra e mases.

Ekuacionet themelore te dinamikes. Trupi i ngurte ne rrotullim aks fiks : energjia kinetike, momenti kendor dhe momenti i inercise. Termodinamika : Elemente te termometrise dhe te kalorimetrise. Gazi ideal. Parimi i pare i Termodinamikes, makinat termike, cikli Carnot.

Parimi i dyte i Termodinamikes. Elektromagnetizmi: Ligji Coulomb dhe fushat elektrostatike.

DELINA DELANEY PDF

Bazat e Elektroteknikes- Blend Berisha

.

3RW34 MANUAL PDF

Literaturë nga lënda Bazat e Elektroteknikës

.

GUSTAVO GUTIERREZ TEOLOGIA DE LA LIBERACION PDF

BAZAT E ELEKTROTEKNIKËS 24

.

Related Articles