AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972 PDF

Several ridges rise more than feet mpeaking at 1, feet malong the backbone of Gaya Island. The award was conceived by the management of The Oriental hotel in Bangkok, which then sought further backing from Thai Airways International and other tumbang. Visitor attractions in Sabah Revolvy Brain revolvybrain. The only resort on the island, Lankayan Island Dive Resort, was built in The federal constituency was created in the redistribution and is mandated to return a single member to the Dewan Rakyat under the first past the post voting system. Protected areas started in Revolvy Brain revolvybrain. Another way of getting there is by chartering a speed boat from Kota Kinabalu and cruise to Tiga Island, or sukxt to Labuan and ch Conlanfirm seller terkejut beruk.

Author:Tygoll Akijinn
Country:Sudan
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):5 October 2013
Pages:44
PDF File Size:9.71 Mb
ePub File Size:13.65 Mb
ISBN:451-8-43384-374-8
Downloads:66123
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BrashakarMenguatkuasakan undang-undang dan melindungi pengguna. Penguatkuasa menguatkuasakan 7 Akta yang dengan aktiviti perdagangan: Akta Kawalan Harga Akta Timbang dan Sukat Akta Perihal Dagangan Akta Hakcipta Akta Jualan Langsung Penguatkuasaan akta-akta yang berkenaan adalah bertujuan untuk melindungi pengguna dan mewujudkan etika perdagangan yang baik dalam negara. AKTA KAWALAN HARGA Akta ini dan perundangan-perundangan subsiadiri di bawahnya adalah bertujuan untuk menentukan harga barang- barang adalah berpatutan dalam sebarang keadaan dan dalam masa yang sama memberi peluang kepada pengguna untuk membuat perbandingan harga sebelum membeli barang-barang.

Diantara perlakuan yang menjadi kesalahan di bawah Akta ini adalah : Gagal melabelkan barang-barang yang tersedia bungkus dengan maklumat, nama dan alamat pengeluar atau pengimport, beratan dan kuantiti, jenis kandungan di dalamnya serta nama sebutan sebenar barang itu.

Gagal meletakkan tanda harga pada barangan jualan. Gagal meletakkan harga runcit yang disyorkan bagi susu tepung dan minyak masak. Denda yang boleh dikenakan Bagi kesalahan pertama orang perseorangan denda boleh dikenakan sehingga RM 15, Di antara perlakuan yang menjadi kesalahan di bawah Akta ini ialah: Menjual barang kawalan berlebihan daripada keperluan biasa; Menyorok barang kawalan dengan tujuan mewujudkan kekurangan bekalan; Memiliki barang kawalan dengan cara tidak sah; Berniaga barang kawalan tanpa lesen; Gagal mempamerkan lesen di tempat yang jelas; Penjualan terus barang kawalan oleh pengilang kepada pengguna yang tidak memiliki surat kuasa; Memiliki barang kawalan melebihi had yang dibenarkan dalam lesen; Membeli barang kawalan daripada orang yang tidak mempunyai lesen; Mengendalikan barang kawalan tanpa menyediakan buku stok; Mengendalikan pengilangan kurang daripada jumlah jam yang ditetapkan dalam lesen; Gagal melaporkan ketidakupayaan pengilangan; Gagal memberitahu Pengawal mengenai pemberhentian pengilangan; Menafikan stok barang-barang kawalan secara palsu; Enggan menjual barang kawalan.

Di antara perlakuan yang menjadi kesalahan di bawah Akta ini ialah : Menggunakan alat-alat unit-unit timbangan dan sukatan selain daripada sistern metrik; Menggunakan alat timbang dan sukat Yang tidak disahkan; Menggunakan alat timbang Yang tidak seimbang; Mengeluar, membaiki atau menjual alat timbang dan sukat Yang diketahui palsu; Berurusniaga tanpa alat timbang dan sukat Yang perlu ada bagi aktiviti perdagangan Yang berkenaan; Memalsukan sijil penentusahan alat timbang dan sukat; Menggunakan sijil palsu sebagai tulen; Membuat, membaiki, menjual alat timbang dan sukat tanpa lesen; Gagal melaporkan kepada Inspektor mengenai alatalat timbang dan sukat Yang tidak boleh dibaiki dalam tempoh 3 hari; Gagal mengeluarkan perakuan pembaikan terhadap alat timbang dan sukat Yang dibaiki; Gagal untuk mengesahkan standard ujian alat timbang dan sukat; Gagal mempamerkan lesen Yang dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan Timbang dan Sukat Denda yang boleh dikenakan Bagi kesalahan di bawah Akta ini, denda boleh dikenakan sehingga RM Di antara perlakuan yang menjadi kesalahan di bawah Akta ini ialah : Menggunakan perihal dagangan palsu dalam perdagangan umpamanya barang tiruan ; Memberi petunjuk palsu mengenai barang-barang, tempat tinggal, kernudahan dan perkhidmatan; Memberi pernyataan Yang mengelirukan mengenai harga barang-barang; Menggunakan perbahasaan "Halal" kepada makanan Yang tidak mematuhi Hukum Syarak; Mengadakan jualan murah tanpa memperolehi kelulusan; Mengadakan jualan murah melebihi tempoh Yang dihadkan; Menjual dengan harga lebih daripada harga jualan murah Yang ditetapkan oleh pembekal; Gagal menunjukkan harga tawaran terda harga tawaran semasa dalam jualan mura Memberi petunjuk palsu mengenai harga dal murah.

Denda yang boleh dikenakan : Bagi kesalahan pertama orang perseorang boleh dikenakan sehingga RM , AKTA SEWA BELI Akta ini dan perundangan-perunclangan subsidiari di iya adalah bertujuan untuk mengawalselia bentuk kandungan perjanjian serta menggariskan hak dan tangungjawab pihak-pihak yang terlibat dengan perjanjian sewa beli.

Di antara perlakuan yang menjadi kesalahan di bawah Akta ini ialah : Membuat perjanjian sewa beli tanpa mematuhi butiran yang ditetapkan; Membuat perjanjian sewa beli secara tidak bertulis; Tidak mematuhi peraturan deposit minimum; Memberi keterangan palsu oleh pemunya ; Mengalihkan barang-barang sewa beli dari tempat yang ditentukan dalam perjanjian; Melupuskan barang sewa beli secara tipu oleh penyewa ; Menyampaikan notis cadangan menarik balik barangang tanpa mengikut peraturan; Gagal menunjukkan kad pengenalan dan kad kuasa semasa mengambil semula repossess barang-barang; Gagal menyelenggarakan buku rekod yang lengkap oleh pemunya.

Denda yang boleh dikenakan Bagi kesalahan di bawah Akta ini, denda boleh dikenakan sehingga RMI0, AKTA HAKCIPTA Akta ini dan perundangan-perundangan subsidiari di bawahnya adalah bertujuan untuk memberi hakcipta kepada karya-karya dan melindungi hak-hak eksklusif tuanpunya hakcipta daripada dicabuli oleh pihak lain.

Denda yang boleh dikenakan Bagi kesalahan pertama membuat, menyewa, mengedar, memiliki, mempamerkan, mengimport salinan langgaran denda boleh dikenakan sehingga RM10, Di antara perlakuan yang menjadi kesalahan di bawah Akta ini ialah : Menjalankan perniagaanjualan langsung tanpa lesen; Memberi maklumat palsu dalam Man jualan pesanan pos; Menghantarserahkan barang atau perkhidmatan dalarn tempoh bertenang; Menerima apa-apa wang daripada pembeli sebelum habis tempoh bertenang; Memberi maklumat atau dokumen yang palsu atau mengelirukan; Bertandang ke mana-mana premis bagi maksud merundingkan jualan pintu ke pintu selain daripada hari-hari dan waktu-waktu yang ditetapkan; Gagal menunjukkan kad pengenalan dan kebenaran masa menjalankan rundingan jualan langsung Pintu pintu; Mengeluarkan kad kebenaran yang mengandungi aklumat palsu; Membuat kontrak tanpa bertulis mengenai jualan ngsung bagi barangan atau perkhidmatan yang bernilai RM ke atas.

Denda yang boleh dikenakan: Bagi kesalahan pertama orang perseorangan denda hingga RM,

CASOPIS EPOCHA PDF

Weights and Measures Act 1972

.

BEGINNING PYTHON MAGNUS LIE HETLAND PDF

Weights And Measures Act 1972 (Act 71)

.

Related Articles